Фенове За българския волейбол

За волейбол с бъдеще

Как се поддържа бройката на клубовете

  • null null

На 02.10.2012 г. УС на БФВ проведе тайно заседание, на което разгледа отложеното от юли месец решение за изключване на неизрядни клубове. Наричаме го тайно, защото на официалния сайт на федерацията до последно стоеше прессъобщение, в което беше обявено, че събранието ще се проведе на 03.10.2012 г. 

На въпросното свое заседание УС на БФВ прие решение, с което изключи 34 (тридесет и четири) клуба заради неизрядни документи или липса на дейност, като на тяхно място незабавно прие нови 12 (дванадесет) клуба.

Така заедно с приетите на предното заседание дванадесет нови клуба на практика "салдото" е едва -10 клуба. Бройка, предостатъчна за послушно гласуване в правилния момент срещу няколко раздадени топки и някоя и друга мрежа.

По този начин очевидно БФВ сметна, че е замазала очите на обществеността и е демонстрирала спазване на правилата. Нашите очи обаче продъжлават да са широко отворени. В най-скоро време планираме нова детайлна проверка на всички клубове и тяхната дейност в периода за последните две години. За резултатите разбира се ще уведомим своевременно.

Коментари

Приложени документи

Проследи тази активност

Как се поддържа бройката на клубовете

Как се поддържа бройката на клубовете

В резултат на нашите действия и шума около множеството клубове, които не отчитат никаква дейност, БФВ предприе "мерки".
Приемане на нови клубове

Приемане на нови клубове

На 12.07.2012 г. БФВ започва да подготвя почвата за постигане на "баланс" в бройката на клубовете - членове на федерацията.
Как са приемани, контролирани, финансирани и изключвани клубовете през годините

Как са приемани, контролирани, финансирани и изключвани клубовете през годините

Представяме справка, изготвена от екипа ни, съдържаща информация от публични източници относно статуса на всеки един клуб - член на БФВ, за периода 2003 - 2013 г.

Kъм активност

Фиктивните клубове

Фиктивните клубове
На 21.07.2012 г. изискахме от публичния Регистър на ЮЛНЦ всички финансови отчети и доклади за дейността на волейболните клубове – членове на БФВ, за периода 2009 - 2011 г. Констатациите от проверката ни показаха следните факти и обстоятелства: От общо 127 спортни клуба, членуващи в Българска Федерация „Волейбол” (БФВ) и вписани в регистъра на Министерството на физическото възпитание и спорта (МФВС), за 2009, 2010 и 2011 г.: за 54 спортни клуба информация не е предоставяна през нито една от посочените години; за 41 спортни клуба частично е предоставена информация, включително за отделни години отново липсва такава; 22 спортни клуба фигурират в списъците на БФВ и МФВС, но не са вписани в ЦРЮЛНЦ или са заличени от регистъра; за 38 спортни клуба от предоставената информация е видно, че нямат дейност през посочените години; голяма част от изготвените доклади за дейността на клубовете не съдържат някои или всички данни, изискуеми според Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Естествено, започнахме да задаваме въпроси. Питахме: Кой има полза от такова откровено погазване на правилата? Защо Министерство на правосъдието не изпълнява ефективно или изобщо контролните си функции по отношение на подобни меко казано неизрядни юридически лица? Защо в списъците на БФВ и МФВС присъстват толкова много клубове, които явно нямат реална дейност или поне не отчитат такава пред контролните органи? Защо отговорните институции позволяват подобна безотчетност и неспазване на законите в Република България?  Подадохме сигнал в Министерство на правосъдието, с който призовахме институцията да предприеме спешни мерки за заличаване на спортните клубове от ЦРЮЛНЦ. Вследствие от това настояхме тези клубове да бъдат изключени от БФВ и заличени от регистрите на МФВС. Поискахме от Министерство на финансите и МФВС да извършат проверка дали на тези клубове без дейност са предоставяни средства от МФВС и как са разходвани те. Обобщена справка относно резултатите от извършените от нас проверки, към момента на предоставяне на информацията, ще намерите в приложения файл. Каква беше реакцията на БФВ можете да видите в новините към настоящата активност.

Създай собствена новина

Прикачи снимки