Фенове За българския волейбол

За волейбол с бъдеще

Предоставената от БФВ информация

След влизане в сила на решението на АССГ федерацията не счете за необходимо да изпълни решението на съда и предостави една минимална част от исканата информация. Нашето заявление, което БФВ беше задължена от съда да изпълни, съдържаше искания за следните документи и информация:

 1. Актуален, към датата на подаване на заявлението, Устав на БФВ.
 2. Всички решения на Управителния съвет (УС) относно уволнението на всеки един от треньорите на националните отбори на България – мъже и жени, считано от 2002 г. до момента на предоставяне на информацията, придружени от съответните Протоколи от заседанията на УС.
 3. Всички останали Решения на УС, различни от тези по т. 2, за последните пет години, към момента на предоставяне на информацията, придружени от съответните Протоколи от заседанията на УС. .
 4. Всички решения на Общото събрание (ОС) на БФВ, считано от 2002 г. до момента на предоставяне на информацията, придружени от съответните Протоколи от заседанията на ОС.
 5. Годишни финансови отчети на БФВ, за последните пет финансови години – 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.
 6. Отчети за дейността на федерацията, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за последните 5 години - 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.
 7. Актуална Наредба по чл. 19, ал. 1 от Устава на БФВ относно реда за набиране, разходване и отчитане на средствата за финансиране на дейността на БФВ.
 8. Актуално копие от всички приложими вътрешни актове на БФВ.
 9. Доклади - отчет по чл. 19, ал. 2 от Устава на БФВ относно получените и изразходени субсидии, дотации и дарения.
 10. Всички договори с възложител БФВ, попадащи в обхвата на ЗОП –строителство, услуги и доставки, на стойност над 15 000 (петнадесет хиляди) лева, без вкл. ДДС, за последните 5 години, до момента на предоставяне на информацията.
 11. Договори за услуга за изработка на плакати, транспаранти и всякакви рекламни материали, за нуждите на БФВ, през последните 5 години, до момента на предоставяне на информацията.
 12. Прекратен договор с фирма „Ереа” за осигуряване на екипите на националните състезатели.
 13. Действащ договор с фирма „Асикс” за осигуряване на екипите на националните състезатели.
 14. Договори за услуга с хотелите и базите, обслужващи състезателите през последните 5 години, към датата на предоставяне на информацията, попадащи в обхвата на ЗОП.
 15. Договори за услуга за осигуряване на транспортно обслужване на федерацията и на българските национални отбори през последните 5 години, към датата на предоставяне на информацията, попадащи в обхвата на ЗОП.
 16. Информация относно провеждането/непровеждането на обществени поръчки от страна на БФВ. В случай на провеждане на такива, моля да ми бъде предоставен линк към електронните обявления и решения, както и информацията за сключен договор в Регистъра на обществените поръчки (по отношение на откритите процедури и процедурите по реда на Наредбата за възлагане на обществени поръчки (отм.), както и копия от цялата документация за провеждане на процедурата – условия и указания за участие, оферти на всички участници в процудерите, в т.ч. копия от декларациите по чл. 47 от ЗОП на участниците (в т.ч. за липса на свързаност с възложителя и спазване на изискванията на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси), заповеди за назначаване на комисия, протоколи от заседанията на комисията, решения за избор на изпълнител, информация за сключен договор, подлежаща на публикуване в Регистъра на обществените поръчки и др. В случай че не са провеждани обществени поръчки, моля да ми предоставите подробна правна обосновка относно неприложимостта на закона, по отношение на БФВ.
 17. Подробна правна обосновка относно реда, по който следва да се прилага чл. 6, ал. 1 от Устава на БФВ. Цитираният текст препраща към чл. 17, ал. 3 от ЗФВС, като основно изискване за приемане на спортни клубове – членове на ОС на БФВ. Посоченият текст от ЗФВС не съществува в правния мир, считано от 2002 г. Към настоящия момент цитираният текст на чл. 17, ал. 3 от ЗФВС определя изискванията за издаване на спортна лицензия на спортна федерация и по никакъв начин не е относим към спортните клубове. Към момента на последното изменение на цитирания текст от Устава на БФВ, чл. 17, ал. 3 от ЗФВС изобщо не е съществувала , тъй като същата е била отменена.
 18. Становища на правната комисия по чл. 17е и Комисията по статута на играчите по чл. 17и от Устава на БФВ относно приложимите правила при трансфер на състезатели, считано от датата на създаването на комисиите - 28.10.2008 г. до момента на предоставяне на информацията.
 19. Решения на правната комисия по чл. 17е от Устава на федерацията относно правилата за сключване на договори с непълнолетни спортисти, както и относно правилата за прекратяване на тези договори.
 20. Решения на Комисията по плажен волейбол по чл. 17л от Устава на федерацията, считано от датата на създаването й - 28.10.2008 г. до момента на предоставяне на информацията.
 21. Решения на финансовата комисия по чл. 17б от Устава на федерацията, считано от датата на създаването й - 28.10.2008 г. до момента на предоставяне на информацията.
 22. Информация относно всички спортни клубове – членове на федерацията, към момента на предоставяне на информацията, придружена от копия на заявленията за членство, заедно с документите по чл. 8, ал. 1 от Устава на БФВ и решенията на УС за приемането на всеки един от клубовете.
 23. Информация относно ежегодното участие на всеки един от клубовете, в спортния календар, за последните 5 години към датата на предоставяне на информацията.
 24. Решения на Комисията по отчета на дейността на спортните клубове по чл. 17м от Устава на Федерацията.
 25. Отчети за дейността на спортните клубове – членове на федерацията, за последните 5 години към датата на предоставяне на информацията.

От БФВ обаче получихме писмо (ще намерите приложено към настоящата новина), с която ни се предоставят единствено протоколите от отчетите за дейността на федерацията, както и протоколи от някои Общи събрания на БФВ. В изпратеното ни писмо инж. Лазаров твърди, че не е в състояние да вземе подобно решение и УС на БФВ му позволява да предостави единствено тази информация. Решението на съда естествено не означава нищо в тази ситуация.

Предоставените от БФВ документи, след две години съдебни борби, можете да видите приложени към настоящата активност. От тях успяхме да разберем много малко неща:

 1. Някои от Общите събрания (ОС) на федерацията, които бяха шумно отразявани в медиите, като това в Правец през 2012 г., на което бяха изслушани Радостин Стойчев и Матей Казийски, не са се състояли. Или поне протоколи от тях не съществуват. Как БФВ провежда законните си Общи събрания, как ги протоколира и как ги вписва в съда, ние продължаваме да не знаем.
 2. ОС редовно се провеждат извън София, в противоречие с изрично изискване на Устава им към момента на провеждането, а именно - да се провеждат по седалището на сдружението. 
 3. БФВ е настоявала за симулативна игра на българския национален отбор – мъже на Европейското първенство през 2011 г. В един от представените отчети за дейността на БФВ е записано следното: "Тази загуба (б.р. загубата на България от Словакия с 3:2) изигра решаващо влияние върху крайното класиране на отбора, понеже създаде предпоставки да се срещнем с отбора на Русия на четвъртфиналите. Това се случи след важната победа над Полша с 3:1 и НЕИЗПОЛЗВАНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТАКТИЧЕСКА ЗАГУБА ОТ ОТБОРА НА ГЕРМАНИЯ, която победихме с 3:1. При КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА избягваХМЕ среща с Русия до евентуален финал." Ние, наивните фенове вярваме във феърплея и в това, че никой няма право да си позволява да поднася на публиката симулативна игра. Вярваме, че това не отговаря на принципите на спортната етика и че то не допринася за популяризирането на спорта. За съжаление оказва се, че за лицата, управляващи спорта, това не само е допустимо, но неизпълнението на подобни "повели" е действие, заслужаващо порицание. 

Препоръчваме ви да разгледате приложените документи. В случай че забележите нещо, което ние пропускаме и което изисква нашата реакция, молим да ни сигнализирате незабавно на сайта или на имейл от контактната форма. 

Коментари

Приложени документи

Отчет за дейността на БФВ за 2007 г.

Отчет за дейността на БФВ за 2007 г.

Отчет за дейността на БФВ за 2007 г.
Отчетен доклад на БФВ за периода 2005 - 2008 г.

Отчетен доклад на БФВ за периода 2005 - 2008 г.

Отчетен доклад за дейността на БФВ за периода 2005 - 2008 г.
Отчет на БФВ за периода октомври 2008 - юли 2009 г.

Отчет на БФВ за периода октомври 2008 - юли 2009 г.

Отчетен доклад за дейността на БФВ за периода октомври 2008 - юли 2009 г.
Отчет на БФВ за периода август 2009 - юли 2010 г.

Отчет на БФВ за периода август 2009 - юли 2010 г.

Отчетен доклад за дейността на БФВ за периода август 2009 - юли 2010 г.
Отчет за дейността на БФВ за периода септември 2010 - септември 2011 г.

Отчет за дейността на БФВ за периода септември 2010 - септември 2011 г.

Отчетен доклад за дейността на БФВ за периода септември 2010 - септември 2011 г.
Отчет за дейността на БФВ за 2012 г.

Отчет за дейността на БФВ за 2012 г.

Отчетен доклад за дейността на БФВ за 2012 г.
Протокол от ОС на БФВ - 2005 г.

Протокол от ОС на БФВ - 2005 г.

Протокол от ОС на БФВ през 2005 г. - НДК - София
Протокол от ОС на БФВ - 2007 г.

Протокол от ОС на БФВ - 2007 г.

Протокол от ОС на БФВ през 2007 г. - НДК - София
Протокол от ОС на БФВ - 2008 г.

Протокол от ОС на БФВ - 2008 г.

Протокол от ОС на БФВ през 2008 г. - Гранд хотел "Варна" - гр. Варна
Протокол от ОС на БФВ - 2009 г.

Протокол от ОС на БФВ - 2009 г.

Протокол от ОС на БФВ през 2009 г. - Гранд хотел "Варна" - гр. Варна
Протокол от ОС на БФВ - 2010 г.

Протокол от ОС на БФВ - 2010 г.

Протокол от ОС на БФВ през 2010 г. - гр. Габрово
Протокол от ОС на БФВ - 2011 г.

Протокол от ОС на БФВ - 2011 г.

Протокол от ОС на БФВ през 2011 г. - гр. Правец
Протокол от ОС на БФВ - 2012 г.

Протокол от ОС на БФВ - 2012 г.

Протокол от ОС на БФВ през 2012 г. - к.к. "Златни пясъци"
Протокол от ОС на БФВ - 2013 г.

Протокол от ОС на БФВ - 2013 г.

Протокол от ОС на БФВ през 2013 г. - гр. Кърджали
Устав на БФВ от 2013 г.

Устав на БФВ от 2013 г.

Устав на БФВ, в редакцията му към 2013 г.
Отговор на БФВ след влизане в сила на съдебното решение

Отговор на БФВ след влизане в сила на съдебното решение

Отговорът на БФВ след влизане в сила на решението, с което ни се предоставя частична информация

Проследи тази активност

Съдебното дело между Негодниците и БФВ

Съдебното дело между Негодниците и БФВ

Веднага след изтичане на заковония срок за отговор на искането ни, подадохме жалба в Административен съд София-град срещу мълчаливия отказ за предоставяне на информация.
Предоставената от БФВ информация

Предоставената от БФВ информация

След влизане в сила на решението на АССГ федерацията не счете за необходимо да изпълни решението на съда и предостави една минимална част от исканата информация.
Краят на първата съдебна сага

Краят на първата съдебна сага

След отказа на БФВ да изпълни съдебното решение поискахме от АССГ да наложи санкция на Данчо Лазаров за неизпълнение на съдебно решение.

Kъм активност

Искане до БФВ за достъп до обществена информация

Искане до БФВ за достъп до обществена информация
След като научихме за размера на държавно финансиране на БФВ намерихме правно основание за искане на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация. Изготвихме искане в множество точки, като обосновахме правото си на достъп до информация. Естествено "прозрачната" федерация не ни удостои с отговор и това постави началото на двугодиишна съдебна сага. Искането ще намерите приложено към настоящата активност. След дълги съдебни битки и мотаене на делата по всички възможни начини, влязлото в сила решение на съда задължи БФВ да ни предостави цялата информация. Дали го направи тя и как приключи всичко можете да проследите в новините към настоящата активност. Ще намерите също така приложени и документите, които в крайна сметка успяхме да изкопчим. Макар че те са съвършено недостатъчни, ги представяме на вашето внимание, като по същия начин ще процедираме с всеки документ и информация, с който се сдобием. Борбата ни за публичност и прозрачност в дейността на федерацията е в основата на дейността ни. Установяването на правото на достъп до информация на гражданите е залегнало в целите на нашето сдружение, които смятаме стриктно и последователно да следваме.

Създай собствена новина

Прикачи снимки