Фенове За българския волейбол

За волейбол с бъдеще

Съдебното дело между Негодниците и БФВ

Веднага след изтичане на заковония срок за отговор на искането ни от страна на БФВ, подадохме жалба в Административен съд София-град срещу мълчаливия отказ за предоставяне на информация.

Съдебното дело продължи около 2 години и се разви накратко по следния начин:

1. Административен съд София-град (АССГ) се произнесе изцяло в наша полза, като задължи Данчо Лазаров да ни предостави цялата информация, по начина по който е поискана от нас, в едномесечен срок от влизане в сила на решението. Тезата на БФВ в делото беше, че същата не е задължена по реда на ЗДОИ, тъй като финансирането, което надхвърля 50% от общия й бюджет, включва и парите от ДП "Български спортен тотализатор" (ДП БСТ), които не представляват средства от държавния бюзжет. За съжаление, законът говори за финансиране не само от държавния бюджет, но и от възложители по Закона за обществените поръчки, какъвто именно е ДП БСТ. С други думи, съдът определи, че БФВ е задължена да предоставя обществена информация, тъй като получава финансиране от средствата на българските данъкоплатци. И като такава е длъжна да предоставя цялата информация за дейността си на обществеността.

2. БФВ естествено обжалва това решение пред тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС). ВАС не допусна жалбата до разглеждане, поради процедурни нарушения от страна на БФВ и по този начин решението на АССГ остана непроменено.

3. БФВ обжалва определението на тричленен състав на ВАС, пред петчленен състав на същия съд. Петчленният състав потвърди определението за неразглеждане на жалбата на БФВ и по този начин решението на АССГ влезе окончателно в сила.

Решението на АССГ, което влезе в сила, можете да намерите на официалния сайт на АССГ. Както сами ще се уверите, решението на АССГ гласи: "Изпраща преписката на Председателя на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол (УС на БФВ) с указание да предостави на жалбоподателката А. К. С. поисканата със заявление вх. № 465 от 12.06.2012 г. информация в срок от 1 (един) месец от влизане в сила на решението."

 

Коментари

Приложени документи

Решение № 1049/2013 г. на АССГ

Решение № 1049/2013 г. на АССГ

Влязлото в сила решение на АССГ
Жалба срещу мълчалив отказ за предоставяне на информация

Жалба срещу мълчалив отказ за предоставяне на информация

Жалба до АССГ срещу мълчалив отказ за предоставяне на информацията

Проследи тази активност

Съдебното дело между Негодниците и БФВ

Съдебното дело между Негодниците и БФВ

Веднага след изтичане на заковония срок за отговор на искането ни, подадохме жалба в Административен съд София-град срещу мълчаливия отказ за предоставяне на информация.
Предоставената от БФВ информация

Предоставената от БФВ информация

След влизане в сила на решението на АССГ федерацията не счете за необходимо да изпълни решението на съда и предостави една минимална част от исканата информация.
Краят на първата съдебна сага

Краят на първата съдебна сага

След отказа на БФВ да изпълни съдебното решение поискахме от АССГ да наложи санкция на Данчо Лазаров за неизпълнение на съдебно решение.

Kъм активност

Искане до БФВ за достъп до обществена информация

Искане до БФВ за достъп до обществена информация
След като научихме за размера на държавно финансиране на БФВ намерихме правно основание за искане на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация. Изготвихме искане в множество точки, като обосновахме правото си на достъп до информация. Естествено "прозрачната" федерация не ни удостои с отговор и това постави началото на двугодиишна съдебна сага. Искането ще намерите приложено към настоящата активност. След дълги съдебни битки и мотаене на делата по всички възможни начини, влязлото в сила решение на съда задължи БФВ да ни предостави цялата информация. Дали го направи тя и как приключи всичко можете да проследите в новините към настоящата активност. Ще намерите също така приложени и документите, които в крайна сметка успяхме да изкопчим. Макар че те са съвършено недостатъчни, ги представяме на вашето внимание, като по същия начин ще процедираме с всеки документ и информация, с който се сдобием. Борбата ни за публичност и прозрачност в дейността на федерацията е в основата на дейността ни. Установяването на правото на достъп до информация на гражданите е залегнало в целите на нашето сдружение, които смятаме стриктно и последователно да следваме.

Създай собствена новина

Прикачи снимки