Фенове За българския волейбол

За волейбол с бъдеще

Съдебното решение срещу МФВС

Заведеното от нас дело срещу отказа на МФВС да ни предостави документи и информация се разви накратко по следния начин:

  1. Административен съд София-град възприе изцяло нашите мотиви и сподели напълно нашата теза относно това, че БФВ в частност и спортните федерации като цяло са задължени да предоставят пълна информация на гражданите.
  2. МФВС обжалва това решение пред тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), който отказа да разгледа жалбата поради процедурни нарушения.
  3. МФВС прецени да не обжалва определението на тричленния състав на ВАС и така решението на АССГ влезе в сила.

В приложеното решение АССГ защити категорично гражданското общество в една демократична държава, както и неговото право на достъп до информация, за развитие на публичността и прозрачността в дейността на организациите в обществена полза: "Предоставянето на информация за размера на изразходване на публични средства от МФВС обективно е насочена към повишаване на прозрачността и отчетността му и субективно удовлетворява целта на заявителя й на гражданското общество за съставяне на мнение за дейността му, като орган на държавна власт. Гражданското общество заема мястото на най-всеобхватната и определяща страна на обществения живот. В този смисъл, правовата държава не е самоцел. Решаващо в нейната характеристика е отношението и участието на гражданите в управлението на обществените дела, което е основен принцип на всяка политическа система, определяща се като правова и демократична. Целта на участието на гражданите в управлението е да постави държавните институции в положение на отговорни пред обществото- чрез обществен достъп до информация, публичност и прозрачност на всички нива."

Това решение за първи път в нашата съдебна практика по ЗДОИ постановява ясно и категорично следното: "Б. (б.авт.: "БФВ") е спортна федерация и като такава е носител на властнически правомощия, предоставени й със закон-чл.19, ал.1, т.1 т.5, т.9, 10, 11 от ЗФВС /регламентират и организират държавните първенства на страната по съответния вид спорт; разработват и прилагат специфични нормативно-методически и административни наредби по съответния вид спорт; санкционират спортисти и длъжностни лица, допуснали използване на забранени субстанции или забранени методи; осъществяват спортно правосъдие и спортен арбитраж, приемат правила за дейността на арбитражен орган към тях…;предоставят, прекратяват и отнемат състезателните права на спортистите и притежават правата за реклама, за
телевизионно- и радиоразпространение на спортни състезания, организирани от тях, като предоставят на договорна основа процент от постъпленията на спортните клубове - участници в състезанието/. С оглед на това съдът споделя изложената в жалбата теза, че Б. е публичноправен субект по смисъла на чл.3, ал.2, т.1, предл.1 от ЗДОИ, а оттук и задължен субект по смисъла на този закон." 

С други думи, съдът казва, че всяка спортна федерация, независимо дали се финансира от държавата или не, е задължена пред обществото. Заради функциите, които има и заради правомощията, дадени й от закона.

 

Коментари

Приложени документи

Жалба на МФВС срещу решението на АССГ

Жалба на МФВС срещу решението на АССГ

Жалбата на МФВС срещу решението на АССГ - пред тричленен състав на ВАС
Отговор на Негодниците до ВАС

Отговор на Негодниците до ВАС

Отговор на Негодниците по жалбата на МФВС пред ВАС
Влязлото в сила решение на АССГ

Влязлото в сила решение на АССГ

Решение № 7579/2013 г. на АССГ по делото срещу МФВС - влязло в сила

Проследи тази активност

Съдебното решение срещу МФВС

Съдебното решение срещу МФВС

Влязлото в сила решение по делото ни срещу МФВС представлява прецедент в съдебната практика по ЗДОИ към момента.
Действията на ММС след влизане в сила на съдебното решение

Действията на ММС след влизане в сила на съдебното решение

Към момента - м. август 2014 г., над един месец след влизане в сила на съдебното решение, все още не сме получили липсващата информация.

Kъм активност

Дело на Негодниците срещу МФВС

Дело на Негодниците срещу МФВС
През 2013 г. частичен отказ на Министерство на физическото възпитание и спорта (МФВС) да ни предостави документи, касаещи БФВ, доведе до поредното ни съдебно дело. Ето информацията, която ни беше отказана с мотива, че касае "интересите на трето лице" (БФВ): Отчетите /финансови и съдържателни/ от страна на Б., предоставяни на МФВС, в съответствие със законовите изисквания и действащи правила относно разходването на средствата, предоставени им от МФВС за 2012 г. Годишният отчет за изпълнението на отделните етапи от програмата за олимпийска подготовка на Б. за 2012 г. Точният размер на средствата, отпуснати на Б. за 2012 г., с посочване на източниците на финансиране и предназначението им - от държавния бюджет и от ДП „Български спортен тотализатор”- точен размер на средствата. Средства за спортните клубове - точен размер на средствата. Средства по програми на МФВС с посочване на размер на финансирането и вида на съответната програма, по която се отпуска. Копие от договора между Б. и МФВС за отпускане на финансовите средства-за 2012 и 2013 г. Нашето твърдение в съдебното дело беше, че БФВ е задължено лице по ЗДОИ, поради което няма качеството на "трето лице" и посоченото от министерството основание не може да бъде приложено в този случай. Съдът изцяло прие и потвърди нашата теза. Развитието на съдебното дело можете да проследите в новините към настоящата активност.

Създай собствена новина

Прикачи снимки